REGULAMIN KLUBU TAŃCA GABA DANCE STUDIO NA SEZON 2012/2013

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w Gaba Dance Studio, (nazywaną dalej Klubem Tańca), jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica lub opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Zapisując się na zajęcia w Gaba Dance Studio Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Klub nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki Uczestników zajęć.
3. Klub i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich z Klubu do domu.
4. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia Klub nie ponosi odpowiedzialności.

§ 2 SZCZEGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w kursach grup dziecięcych, młodzieżowych oraz dla dorosłych, jest wykupienie wejściówki lub karnetu i okazywanie go w recepcji przed każdymi zajęciami.
• Rezerwacja miejsca na kurs jest trzymana przez 3 dni od daty zapisu na kurs, ale nie dłużej niż do 2 dni poprzedzających rozpoczęcie kursu. Jeżeli pełna kwota za kurs nie wpłynie w ww. terminie, rezerwacja zostanie anulowana. W przypadku płatności przelewem decyduje data wpłynięcia kwoty na konto.
• Karnet imienny jest ważny wyłącznie z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
• W przypadku zgubienia lub zapomnienia karnetu klub wystawia duplikat za opłatą 5 zł.
• Przy wpłacie należności na konto Uczestnik obowiązany jest okazać dokument potwierdzający dokonanie przelewu przed pierwszymi zajęciami, od których należność obowiązuje pod rygorem nie wpuszczenia na zajęcia lub wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za wejściówkę jednorazową.
• Jeżeli ilość Uczestników w grupie jest mniejsza niż 10, Klub zastrzega sobie prawo zamknięcia grupy, połączenia jej z inną grupą lub zmiany warunków uczestnictwa (w tym wysokości opłat i terminów odbywania się zajęć).
W takim wypadku Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu i otrzymać zwrot niewykorzystanej części wniesionej opłaty wyłącznie za okazaniem dowodu wpłaty.
• W przypadku zgłoszenia rezygnacji z kursu minimum 7 dni przed jego rozpoczęciem osoba, która wniosła już opłatę za kurs otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji pomiędzy 6 a 3 dniem przed rozpoczęciem kursu przysługuje zwrot w wysokości 50 %. Zwrot pieniędzy możliwy jest wyłącznie za okazaniem dowodu zakupu w postaci karnetu lub dowodu wpłaty. Rezygnacja z kursu po wyżej wymienionym terminie nie uprawnia do otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty ani jej części. .
• W przypadku rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem, uczestnik ma prawo znaleźć inną osobę na swoje miejsce bez ponoszenia żadnych konsekwencji finansowych. Po rozpoczęciu kursu nie ma możliwości przepisania karnetu na inną osobę.
• Karnet jest ważny przez 4 lub 8 (w zależności od kursu) kolejno odbywających się zajęć.
• Nie ma możliwości przedłużenia ważności karnetu.
• W przypadku nieobecności na zajęciach , uczestnik może odrobić zajęcia w innej grupie kursów ,(jeśli taka istnieje i w ramach wolnych miejsc), przy czym nieobecność należy zgłosić recepcji osobiście telefonicznie przed zajęciami, na których się nie będzie,. Uwaga - zajęcia można odrobić max w ciągu dwóch tygodni od dnia nieobecności.

2.Warunkiem uczestnictwa w lekcjach indywidualnych jest uiszczenie opłaty za pojedynczą lekcję lub wykupienie karnetu i okazywanie go na recepcji przed każdą lekcją.
• Rezerwacja miejsca jest trzymana przez 3 dni od daty ustalenia terminu lekcji ale nie dłużej niż do 2 dni poprzedzających zaplanowaną lekcję . W tym czasie należy wpłacić 50% kwoty za lekcję. Pozostałą kwotę należy uiścić gotówką w recepcji przed lekcją lub przelewem na konto. W tym przypadku należy okazać potwierdzenie przelewu.
• W przypadku odwołania lekcji najpóźniej do g.19:00 dnia poprzedzającego jej rozpoczęcie, zwracana jest całość wpłaconej kwoty. Odwołać lekcję należy osobiście lub telefonicznie w godzinach otwarcia Klubu. Odwołanie lekcji po w.w terminie nie uprawnia do otrzymania zwrotu wniesionej opłaty ani jej części, a w przypadku karnetów lekcja to zostaje odznaczona w karnecie.

§ 3 WYSOKOŚĆ OPŁAT I SPOSÓB PŁATNOŚCI
1. Wysokość opłat oraz zasady korzystania z promocji podane są w cenniku Gaba Dance Studio, który znajduje się na stronie internetowej www.gabastudio.pl oraz w recepcji Klubu.
2. Wysokość opłat może ulec zmianie.
3. Opłat za zajęcia można dokonać gotówką w recepcji studia lub przelewem na konto Gaba Dance Studio.

§ 4 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE PROWADZENIA ZAJĘĆ
1. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.
2. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów).
3. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer na terenie Klubu bez pisemnej zgody właścicielki Klubu jest zabronione.
4. W wyjątkowych przypadkach Gaba Dance Studio ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora. Informacja będzie dostępna na stronie internetowej www.gabastudio.pl lub na tablicy ogłoszeń lub dostarczana do Uczestników osobiście, telefonicznie lub mailowo.
5. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.
6. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników i innych Uczestników Klubu.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klienci Gaba Dance Studio zobowiązani są do czytania bieżących informacji (podawanych na tablicy ogłoszeń
w Gaba Dance Studio i na stronie internetowej www.gabastudio.pl) oraz dostosowywania się do nich.
2. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do Klubu i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane prze osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
3. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych.
4. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właścicielkę Klubu Gaba Dance Studio – Gabrielę Siękę.
5. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.